Periodi applicabilità offerta :

                      11/2022 – 03/12/2022

                  03/12/2022 – 17/12/2022

                   01/04/2023 – 05/2023