Periodi applicabilità offerta :

                      11/2021 – 04/12/2021

                  04/12/2021 – 25/12/2021

                   02/04/2022 – 05/2022